Algemene voorwaarden

Mocht je vragen hebben over onze algemene voorwaarden stuur dan gerust een mailtje naar info@katjabaron.com.


1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. 
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. 
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. 
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw


2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.


3. Vergoeding

 • 3.1. Vergoedingen van de aangeboden diensten en/of producten staan gespecificeerd op de website van Katja Baron Fotografie. Voor andere diensten en/of producten dan op de website gespecificeerd staan, dient een vergoeding in overeenstemming tussen de partijen bepaalt te worden.
 • 3.2. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
 • 3.3. Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.


4. Factuur en betaling

 • 4.1.  Je dient de factuur van Katja Baron fotografie op onjuistheden controleren. De aanbetaling dient binnen 7 dagen en/of uiterlijk voor de fotoshoot te zijn betaald. De aanbetaling is ten alle tijde non refundable. Restant betalingen dienen uiterst vóór het moment van de “fotoshoot” en of geleverd product per bank of contant aan de Fotograaf voldaan te worden. Er worden geen diensten en/of producten geleverd zonder het vooraf vergoed/betaald te hebben.
 • 4.2. Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
 • 4.3. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.


5. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.


6. Garantie

De geleverde kwaliteit van de foto’s zijn zijn vergelijkbaar en op hetzelfde niveau zoals gepubliceerd op de website van de Fotograaf. Bij slechte portretage als gevolg van een minder gehumeurde opdrachtgever/geportretteerde door wat voor reden dan ook, is de Fotograaf niet op af te rekenen en in gebreke te stellen. De Fotograaf is enkel af te rekenen op en in gebreke te stellen van, kwalitatief slecht materiaal.


7. Opdracht

 • 7.1. Het is vereist van de opdrachtgever een reservering/boeking te plaatsen via de volgende kanalen; E-mail en volledig ingevuld online reserveringsformulier. Alle andere kanalen om maar een enkele op te sommen; Instagram, Whatsapp, Facebook zullen niet als geldig worden beschouwd. Tevens is een reservering/boeking pas geldig indien een schriftelijke bevestiging van de Fotograaf is verkregen. 
 • 7.2. De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 • 7.3. Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
 • 7.4.  Zowel jij als Katja Baron Fotografie hebben het recht om de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden. Het afzeggen van de fotoshoot dient minimaal 1 maand van te voren gedaan te worden per e-mail. De aanbetaling is te allen tijde non-refundable, kom je niet opdagen zonder bericht dan betaal je het volledige tarief, dus 100% van de shoot. Bij het verplaatsen van de shoot naar een andere datum bijv. door ziekte dient het minimaal 48 uur van te voren kenbaar gemaakt te worden. Hier worden geen extra kosten voor doorberekend. Bij minder dan 48 uur voor de afspraak word er 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Dit bedrag wordt dan boven op de aanbetaling aan je gefactureerd. Mocht de visagist ziek of verhinderd zijn dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op. We zullen ten alle tijde proberen om vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk is zullen we je een andere optie aanbieden. Mocht de fotograaf ziek of verhinderd zijn dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op. We zullen eerst proberen te kijken of een collega fotograaf binnen ons team de shoot kan overnemen. Is dit niet mogelijk dan bieden we je drie andere opties aan.


8. Levertijd

Binnen +/- 10 dagen na de shoot maakt de Fotograaf een galerij inzichtelijk met de onbewerkte foto’s. Na selectie (mits binnen 4 weken doorgegeven) levert de Fotograaf binnen +/- 20 dagen de bewerkte foto’s aan via een link. Na akkoord op de bewerkte foto’s is de levertijd van een album +/- 8 weken gerekend vanaf het moment van akkoord. De foto's worden naar inzicht van de fotograaf in kleur of zwart wit in het album afgedrukt. Worden de foto's niet akkoord gegeven dan kunnen wij niet starten met het album. Als er geen voorkeur wordt doorgegeven voor de kleur cover van het album dan bestellen wij een veelgekozen kleur naar eigen inzicht. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen van het bestelde fotoalbum of dat het fotoalbum door wat voor reden dan ook opnieuw besteld dient worden. 

Door tussenkomst van vakantieperiodes kan de levertijd afwijken van de reguliere levertijd. De Fotograaf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of verlies van het album door postnl. Het album kan qua kleur licht afwijken van de staal.


9. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming/(koop)overeenkomst van en met de Fotograaf is verkregen/afgesloten. Hierbij wordt ook vastgesteld; een betaalde fotoshoot niet per definitie gelijk staat een auteursrecht toestemming/(koop)overeenkomst.


10. Portretrecht

De opdrachtgever/geportretteerde dient vooraf schriftelijk bekend te maken dat de foto’s voortvloeiend uit de fotoshoot, niet publiekelijk gepubliceerd mogen worden.


11. Licentie

 • 11.1.Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
 • 11.2.Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
 • 11.3.Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 10.2 genoemde exploitatierecht.
 • 11.4.Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
 • 11.5.Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.


12. Inbreuk op auteursrecht

 • 12.1. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
 • 12.2. Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten)


13.Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

 • 13.1. De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
 • 13.2. De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
 • 13.3. Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).


14. Aansprakelijkheid en rechten van derden

 • 14.1. De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.
 • 14.2. De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
 • 14.3. De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
 • 14.4. Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.
 • 14.5. De fotograaf is niet aansprakelijk voor de eigendommen van de opdrachtgever/geportretteerde, indien er sprake is van opzet.


15. Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.


16. Rechts- en forumkeuze

 • 16.1. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 • 16.2. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Mocht je vragen hebben over onze algemene voorwaarden neem dan contact met ons op via info@katjabaron.com.